پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه جنارو و همکاران cos

مطالب دیگر:
🔍دانلود تحقیق در موردبررسی کاهش از انگ وتبعیض نسبت به افرادی که با ویروس ایدز زندگی میکنند🔍دانلود تحقیق در موردبرشکاری با لیزر🔍دانلود تحقیق در موردبرقراري ارتباط استراتژيك براي ارتقاي سلامت🔍دانلود تحقیق در موردبرنامه اصلاح الگوی مصرف🔍دانلود تحقیق در موردبرنامه راهبردي مرتع كشور🔍دانلود تحقیق در موردبرنامه ريزي بهبود مديريت آموزشگاهي🔍دانلود تحقیق در موردبرنامه ریزی ارتقاء بهره وری🔍دانلود تحقیق در موردبرنامه ریزی استراتژيك🔍دانلود تحقیق در موردبرنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب🔍دانلود تحقیق در موردبرنامه كشوری غربالگری كم كاري تيروئيد🔍دانلود تحقیق در موردبرنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر🔍دانلود تحقیق در موردبرنامه های بهبود وضعیت تغذیه🔍دانلود تحقیق در موردبرنامه های کنترل وپیشگیری از بیماری بروسلوز طی 10 سال گذشته در استان یزد🔍دانلود تحقیق در موردبرنامه-ريزي-مالي-قشم🔍دانلود تحقیق در موردبرنامه‌ريزي استراتژيک🔍دانلود تحقیق در موردبرنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور🔍دانلود تحقیق در موردبرندسازی شخصی در ورزش بایدها و نبایدها🔍دانلود تحقیق در موردبرهان های قضیه ی اول از ابوریحان بیرونی در کتاب استخراج الاوتار🔍دانلود تحقیق در موردبرهم کنش مواد مغذی و ژن در دفاع سلولی بدن🔍دانلود تحقیق در موردبسترسازی فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت پذیرش و توسعه دورکاری
پرسشنامه مقیاس استفاده افراطی از تلفن همراه, مقیاس استفاده افراطی از تلفن همراه|دانلود با لینک مستقیم فایل|znw
پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه جنارو و همکاران cos

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه توسط جنارو، فلورس و گومز و همکاران (2007؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی نژاد، 1390) ساخته شده است . آنان پایایی مقیاس را به روش همسانی درونی روی دانشجویان دختر و پسر اسپانیایی با آلفای 87/0 گزارش کردند. این مقیاس بر اساس ده شاخص روان‌شناختی از راهنمای تشخصی و طبقه بندی اختلالات روانی است. این مقیاس 23 آیتم دارد و دارای خرده مقیای و زیر عامل نیست. همچنین COS براساس قالب پاسخ طیف لیکرن شش گزینه ای (1- هرگز، 2- تقریبا‍ً‌ هرگز،3- برخی اوقات، 4- اغلب، 5- تقربیاً همیشه و 6- همیشه) است. نمرات بالا منعکس کننده مفرط است و آزمودنی های با نمرات بالای 75 به عنوان استفاده کننده مفرط و پایین تر از 25 به عنوان استفاده کننده کم مشخص می‌شوند (جنارو و همکاران، 2007؛ به نقل از گل محمدیان و یاسمی نژاد، 1390). گل محمدیان و یاسمی نژاد (1390) در پژوهشی با نمونه 782 نفر دانشجو که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند اعتبار مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه را به روش آلفای کرونباخ 903/0 گزارش کردند. همچنین پایایی بازآزمایی مقیاس را نیز در سطح معنی داری 001/ 0،‌ 714/0 r=گزارش کردند. در ادامه بررسی روایی تصنیف حاکی از آن بود که بین دو نیمه آزمون تفاوت معنی داری وجود ندارد (گل‌محمدیان و یاسمی نژاد، 1390).