پرسشنامه اختلالات تنظیم هیجانی

مطالب دیگر:
تحقیق جايگاه سيستم حمل و نقل زميني استان بوشهر در گردشگري استان بوشهرتحقیق جايگاه فيبر و ادوات نوري در شبكه هاي مخابراتي نسل آيندهتحقیق جرائم كامپيوتري و سيستمهاي اطلاعاتي حسابداريتحقیق جرم‌شناسي انتقادي (ديدگاه ماركسيست، فمنيست و پست‌مدرن)تحقیق جنگ هاي صليبيتحقیق جنگل داريتحقیق حاشيه نشينيتحقیق حسابداري دولتيتحقیق حسابداري ماليتحقیق حسن نيت در مباحث حقوقيتحقیق حفاظت اماكن و تاسيسات ناجاتحقیق حقوق بازرگانيتحقیق درجه بندي شير و پاستوريزه كردن آنتحقیق ديدگاه ناصر خسرو در مورد دنيا و بازتاب آن در اشعار ويتحقیق ديناميك (مناسب براي دوره دبيرستان)تحقیق رابطه بين هوش هيجاني و كارآفريني (رشته روانشناسي)تحقیق رابطه رنگ با تيپ شخصيتي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزی در سال تحصيلي 88تحقیق راههاي جديد كار كردنتحقیق روابط خاك و گياهتحقیق شرح و توصيف انواع ابرها
پرسشنامه اختلالات تنظیم هیجانی,اختلالات تنظیم هیجانی|دانلود با لینک مستقیم فایل|znw
پرسشنامه اختلالات تنظیم هیجانی

پرسشنامه­ی اختلالات تنظیم هیجانی توسط گراتس (2004) ساخته شده است. این پرسشنامه یک شاخص خود گزارشی است که برای ارزیابی بد تنظیمی هیجانی به شکل جامع تری نسبت به ابزارهای موجود در این زمینه ساخته شده است و دارای 36 ماده و شش خورده مقیاس که عبارتند از : خرده مقیاس­های، عدم پذیرش پاسخ­های عاطفی که با سوالات، 11، 12، 21، 23، 25، 29 / اختلال در انجام رفتارهای هدفمند که با سوالات 13، 18، 20، 26، 33 / اختلال در کنترل تکانه که با سوالات، 3، 14، 19، 24، 27، 32 / فقدان آگاهی هیجانی که با سوالات، 2ع، 6ع، 8ع، 10ع، 17، 18، 20ع، 26، 33/ محدودیت در دستیابی به راهبرد­های تنظیم هیجان با سوالات، 15، 16، 22ع، 28، 30، 31، 35، 36 و خرده مقیاس فقدان شفافیت هیجانی با سوالات، 1ع، 4، 5، 7ع، 9 سنجیده می­شود. و سوالات دارای علامت ع به صورت معکوس نمره گذاری می­شوند. نمرات بالاتر نشان دهنده دشواری­های بیشتر در تنظیم هیجانات است.گراتس اعتبار این پرسشنامه را 93/0 و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ 80/0 گزارش کرده است. در پژوهش امینیان (1388) پایایی آن با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شده که به ترتیب برابر با 86/0 و 80/0 که بیانگر ضرایب قابل قبول پرسشنامه تنظیم هیجانی بود و برای اعتبار پرسشنامه تنظیم هیجانی، نمره آن با نمره پرسشنامه هیجان خواهی ذاکر من همبسته شد و مشخص شد همبستگی مثبت معنی داری بین آنها وجود دارد که بیانگر برخورداری پرسشنامه تنظیم هیجانی از اعتبار لازم بود (43/0>p، 26%=R ،59=N).

در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه­ی اختلال تنظیم هیجانی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با 77/0 بود که بیانگر ضرایب قابل قبول پرسشنامه­ی مذکور بود.