مقیاس انگیزش شغلی تهیه شده توسط لوداهل و کیچنر

مطالب دیگر:
تحقیق حسابرسی وجوه نقد وبانکتحقیق حسابرسی عملکرد و عملیاتتحقیق حسابرسی عملكرد و عملیاتیتحقیق حسابداري و تاييديه سربرگ شركتتحقیق بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرتحقیق حسابداری مسئولیتهای اجتماعیپاورپوینت فصل دوم کتاب مبانی مدیریت رابینز و دی سنزو ترجمه اعرابی با موضوع مباني برنامه ريزي در مديرنمونه سوال امتحانی دینامیک سازه همراه با پاسخ تشریحی (دانشگاه علم و صنعت)حل تمرین و نمونه سوال امتحانی تحلیل خمیری (تئوری غیر ارتجاعی) سازه ها همراه با پاسخ های تشریحیمجموعه سوال گرامر آزمون زبان MSRTتحقیق پرورش قارچ روي سوبستر استريل شدهتحقیق شوک حرارتی پروتئین ها در باکتری های ترموفیل و هیپرترموفیلتحقیق پالایش نفتتحقیق پالایشگاه اراکتحقیق پلی وینیل الکلتحقیق بررسي چگونگي توليد باران اسيدي و آثار مخرب آنتحقیق بررسي و تجزيه و تحليل تاثير ماليات بنزين در مسا ئل مختلف از جمله مهار آلودگي هواتحقیق بررسي و مقايسه کشت مکانيزه و سنتي بر روی عملکرد گندم سرداري در شرايط ديمزارهاي استان کرمانشاهتحقیق بررسي ويژگي روش آناليز غيركروماتوگرافي جيوه به وسیله جریان تزریقی در سیستم پیش تغلیظتحقیق بررسي دامپرهاي مگنتورئولوژيك براي شبيه سازي اكيب زمين لرزه
مقیاس انگیزش شغلی تهیه شده توسط لوداهل و کیچنر , انگیزش شغلی تهیه شده توسط لوداهل و کیچنر|دانلود با لینک مستقیم فایل|znw
مقیاس انگیزش شغلی تهیه شده توسط لوداهل و کیچنر

در این تحقیق می باشد که شامل 20 سوال در زمینه انگیزش کارکنان است (فهلی، 1378).

روایی و پایایی مقیاس انگیزش شغلی:

در تحقیقی که با حضور 137 نفر پرسنل پرستاری شامل سرپرستار، پرستارها و پرستارهای رسمی و آزمایشی وتکنسین ها در یک بیمارستان عمومی و 70 نفر مهندس در یک لابراتوار توسعه یافته و46 نفر دانشجوی فارغ التحصیل صورت گرفت که میانگین ها و انحراف معیارها به ترتیب برای سه گروه افراد شرکت کننده در تحقیق عبارتند از پرستارها (37/43و52/6) مهندسان(62/46و83/7) و دانشجویان (6/48و56/9).

برآورد پایایی کل تست، از طریق روش تنصیف (دو نیمه کردن تست) محاسبه شده و نتایج برای دانشجویان 89/. ،مهندسین80/. و پرستاران 72/. بدست آمده است.

همچنین پایایی پرسشنامه انگیزش شغلی از طریق روش آلفای کرونباخ در پژوهشی که بر روی دبیران شاغل در استان همدان توسط فهلی (1378) 83/. محاسبه شده است.