پرسشنامه مقیاس خودکنترلی

پرسشنامه مقیاس خودکنترلی , مقیاس خودکنترلی|دانلود با لینک مستقیم فایل|znw
پرسشنامه مقیاس خودکنترلی

مقیاس خودکنترلی[1]

1) معرفی مقیاس خودکنترلی و روایی و پایایی آن

این آزمون در سال 2004 توسط تانجنی و همکاران، تهیه شده است و دارای 36 ماده است. این آزمون با الهام از ابزارهای قبلی و برای برطرف کردن نواقص پرسشنامه‌هایی که برای خودکنترلی ساخته شده بود، تهیه شده است. برای بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه در دو مطالعه، بر روی دو گروه دانشجوی دوره‌ی کارشناسی اجرا شده است. نتایج به دست آمده در جدول 3-3 ارائه گردیده است (تانجنی و همکاران، 2004).


[1]. Self-Control Scale